วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เดิมชื่อโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลสระบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน  พ.ศ. 2511 นับเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ สระบุรี

   ในปี พ.ศ.2521 ได้รับการสถาปนาให้เป็นวิทยาลัยพยาบาลสระบุรี เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เทียบเท่าปริญญาตรี รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 11 ตอนพิเศษ 36 ง. และมีพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สว” ของพระองค์เป็นตราประจำวิทยาลัย วิทยาลัยจึงมีนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี” ตั้งแต่นั้นมา

   เมื่อปี  พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุข  ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี  เข้าเป็นสถาบันสมทบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 54 ง. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 เป็นผลให้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เทียบเท่าปริญญาตรี ปรับเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี มีพื้นที่ 14 ไร่  มีอาคาร 14 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย  27,511.93  ตารางเมตร  สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่  18/64  ถนนเทศบาล 4  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 web site : www.bcns.ac.th

 

 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
             

 

 

Go to top