นโยบายการบริหารของวิทยาลัย

 1. พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตมีคุณภาพโดดเด่นทางวิชาการและการปฏิบัติ
 3. พัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างความโดดเด่นการบริการวิชาการในการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีค่านิยมหลักของคนไทย มีความเป็นกัลยาณมิตร  มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรแห่งความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุกภารกิจขององค์กร
 6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพในงาน และมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 7. สร้างความพร้อมขององค์กรทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 8. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี เชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวม มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการศึกษาพยาบาล เพื่อชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 1. วิทยาลัยมีระบบการบริหารการศึกษาที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา
 2. บัณฑิตของวิทยาลัยมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในระดับแนวหน้าของสถาบันพระบรมราชชนก
 3. บุคลากรสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีขีดความสามารถสูงในการบริการที่มีคุณภาพ ระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 4. คุณภาพของคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลและมีผลงานทางวิชาการสุขภาพเป็นที่ประจักษ์ และการจัดการศึกษาเทียบเท่าอุดมศึกษาชั้นนำ
 5. วิทยาลัยนำคนของชุมชนมาพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาและการบริการวิชาการที่เน้นชุมชน และส่งกลับบุคลากรสุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจชุมชน กลับไปดูแลและบริการระบบสุขภาพของชุมชน
 6. วิทยาลัยเป็นกลไกร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพแก่ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชี้นำการพัฒนากำลังคนทางสุขภาพและระบบสุขภาพของชุมชน

 

พันธกิจ

            พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ได้กำหนดพันธกิจ 5 พันธกิจ ดังนี้

           1. ผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานที่ตอบสนองต่อระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

           2. บริการวิชาการทางสุขภาพแก่สังคมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

           3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน

           4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมประชาธิปไตย 5

           5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  คล่องตัว มีธรรมมาภิบาล  บุคลากรมีสมรรถนะสูง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

 

ค่านิยมร่วม

"ซื่อสัตย์  ตรงเวลา  เอื้อาทรต่อกัน  เพื่อมุ่งมั่นแทนคุณแผ่นดิน"

 

 

 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
             

 

 

Go to top