ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร

ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ

นางสาวสุดถนอม ปิตตาทะโน

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

รองประธานกรรมการ

นางสุจิรา เหลืองพิกุลทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไป

กรรมการ

นางสาวภัชญา ธงศิลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายเร่งด่วน

และกิจการพิเศษ

กรรมการ

นางพนิตนาฎ ชำนาญเสือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตรวจสอบภายใน

กรรมการ

     

นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการ

กรรมการ

นางสาวประกริต รัชวัตร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจการนักศึกษา

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

นางสาวสุรีย์ จินเรือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิจัย

และพัฒนาวิชาการ

กรรมการ

ดร.วารุณี มีเจริญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

กรรมการ

       

นางปานทิพย์  ปูรณานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์

และมาตรฐานการศึกษา

กรรมการ

นางเกศแก้ว สอนดี

ผู้แทนกลุ่มหัวหน้างาน

กรรมการ

นางศิริวรรณ ทุมเชื้อ

ผู้แทนกลุ่มหัวหน้างาน

กรรมการ

นางสาวบุบผา ดำรงกิตติกุล

ผู้แทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชา

กรรมการ

   

นางประไพ กิตติบุญถวัลย์

ตัวแทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชา

กรรมการ

นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง

ตัวแทนอาจารย์กลุ่มปฏิบัติการ

กรรมการ

นางสาวสุภัสสร เลาะหะนะ

ตัวแทนอาจารย์กลุ่มปฏิบัติการ

กรรมการ

นางเปรมปรี บุญศิลป์

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน

กรรมการ

 

 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
             

 

 

Go to top